Služby

 Požární ochrana

 - zpracování základní dokumentace PO (členění, organizační směrnice, požární řády, poplachové směrnice, evakuační plány, dokumentace zdolávání požáru...)

- fyzické kontroly pracovišť, provozoven

- vedení požární knihy

- požárně bezpečnostní řešení

- poradenská činnost

- asistence při kontrolách státního požárního dozoru

- evidence termínů revizí, kontrol a prohlídek požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO 

Bezpečnost práce

- zpracování základní dokumentace BOZP (organizační směrnice, ochranné pomůcky, místní provozní předpisy, vyhodnocení rizik...)

- fyzické kontroly pracovišť, provozoven

- evidence, registrace, šetření pracovních úrazů

- poradenská činnost

- asistence při kontrolách státního dozoru

- evidence termínů, revizí a kontrol technických zařízení, osvědčení a způsobilosti zaměstnanců

 Hygiena práce

 - zpracování návrhu a oznámení o zařazení prací do kategorií ve smyslu platné legislativy a na základě výsledků měření

- poradenská činnost

- asistence při kontrolách státního dozoru

- fyzické kontroly pracovišť, provozoven

 Revize

 - revize zařízení pro zásobování požární vodou

- revize hasicích přístrojů (dodavatelsky)

- na žádost klienta jsme schopni zkontaktovat revizní techniky a oprávněné osoby příslušných technických zařízení

Protipožární nátěry

- nátěry, nástřiky dřeva

- nátěry ocelových konstrukcí